Voor leden van de HVW

Aan de leden van de Historische Vereniging Wijhe

UITNODIGING voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op 19 april 2023 bij “De Slinger” Langstraat 12 te Wijhe aanvang 19.30 uur.

AGENDA.
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen, ingekomen stukken.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 21 april 2022 . Ter inzage op deALV, of op verzoek per mail
5. Jaarverslag 2022. ( zie Rondom de Toren april 2023)
6. Financieel verslag 2022. Ter inzage op de ALV
7. Verslag van de kascommissie.
8. Samenstelling kascommissie voor 2024.
9. Begroting 2023 en financieel verslag 2022. Ter inzage op dinsdag 11 en dinsdag 18 april 2023 van 14.00-16.00 uur en op afspraak op Langstraat 52 Wijhe.
10.Bestuursverkiezing.

Volgens het rooster zijn in 2023 aftredend Wim Oosterink penningmeester en Betty
Alfrink algemeen bestuurslid. Betty stelt zich herkiesbaar en Wim zijn laatste periode
gaat in.
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester binnen deze periode.
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
11. Voorstel toevoeging aan het Huishoudelijk Reglement. Zie toelichting
12. Rondvraag en sluiting

13. Pauze. Na de pauze om 20.30 uur ( ook voor niet leden gratis toegang):

Lezing door drs. Mehmet Tütüncü over het boek
‘Van de Bosporus naar de Zuiderzee’.  zie Nieuwsbericht

 

Toelichting Wijziging Huishoudelijk reglement (HHR) – Historische Vereniging Wijhe

Het bestuur hanteert onderstaand beleid omtrent grensoverschrijdend/ongewenst gedrag.
Ongewenst gedrag is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart.
Dit kan zijn seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren.
De belangrijkste vormen van ongewenst gedrag zijn:
 sociaal isoleren: iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten
 bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, een andere levensstijl, vaak onder het mom van 'geintjes'
 roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega
 dreigen: b.v. ‘we krijgen jou nog wel’
 lichamelijk geweld: niet alleen slaan, maar ook iemand opsluiten, duwen en dergelijke
 verbaal geweld: een persoon uitschelden in grove bewoordingen
 (seksuele) intimidatie: handtastelijkheden en intimiderende opmerkingen
 racisme: vormen van bovenstaand gedrag gebruiken om iemand vanwege zijn etnische afkomst te kleineren.

Grensoverschrijdend gedrag kan gemeld worden bij de twee vertrouwenscontactpersonen. Ook het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.
Zie hiervoor in Rondom de Toren.
Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com