Algemene Ledenvergadering op 30 april 2019

Aan de leden van de Historische Vereniging Wijhe.

UITNODIGING voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 30 april in het Langhuus in de Langstraat te Wijhe aanvang 19.15 uur.

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen, ingekomen stukken.
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 1 mei 2018.
 4. Jaarverslag 2018.
 5. Financieel verslag 2018
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Samenstelling kascommissie voor 2020.
 8. Begroting 2019/ ter inzage op de vergadering
 9. Bestuursverkiezing.
  Volgens het rooster is dit jaar aftredend Harry Tak (algemeen bestuurslid). Harry stelt zich niet herkiesbaar. Volgens de statuten kan een voordracht voor een kandidaat voor deze functie opgemaakt worden door tenminste 10 of meer leden. Deze voordacht moet voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  Tevens aftredend is Riki Klein Woolthuis (secretaris)en zij stelt zich herkiesbaar.
  Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 10. Toekomst Wijhes Museum: presentatie Inke Camphens met een keuze uit 3 scenario’s.
 11. Rondvraag en sluiting

PAUZE:
Na de pauze zal Albert Bartelds spreken en in gesprek gaan over de stand van zaken van het dialect en een
verkenning ondernemen naar de toekomst van het dialect en tevens iets vertellen over de diverse streektaalprojecten van de IJsselacademie. Albert Bartelds is geboren en getogen in Rouveen en werkzaam als streektaalmedewerker bij de IJsselacademie. Hij beweegt zich voornamelijk in het culturele domein en heeft diverse streektaalprojecten bedacht en uitgevoerd binnen dat domein, alsook onderwijsprojecten.

Het programma na de pauze is gratis toegankelijk voor niet leden en begint om 20.30 uur.

Riki Klein Woolthuis, secretaris.