Algemene ledenvergadering

UITNODIGING
voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 2 mei 2017 in het Langhuus in de Langstraat te Wijhe aanvang 19.30 uur.
AGENDA.
1. Opening door de
voorzitter
2.
Mededelingen, ingekomen stukken.
3. Verslag van de
algemene ledenvergadering van 20 april 2016.
4. Jaarverslag 201
6.
5. Financieel verslag 201
6
6. V
erslag van de kascommissie.
7. Samenstelling kascommissie voor 201
8.
8. Begroting 201
7/ ter inzage op de vergadering
9.
Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster
zijn dit jaar aftredend Wim Oosterink (penningmeester) en Bettie Alfrink (algemeen lid). Beide stellen zich herkiesbaar .
Tussentijds aftredend is voorzitter Herman Thoben.
Het bestuur draagt Cor van den Berg voor als nieuwe voorzitter.
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
10.Ontwikkelingen Historische Vereniging Wijhe / Wijhes Museum.
11. Rondvraag en sluiting.

PAUZE: Spreker na de pauze is de heer Harry Tak, voorzitter van de Projectgroep Database HVW
Het programma na de pauze is gratis toegankelijk voor niet leden.
Locatie: Langhuus, Langstraat Wijhe en het begint om 20.30 uur

The Wieje Connection

Hoe gebruikt de Historische Vereniging Wijhe  “Mijn Stad Mijn Dorp” (bij het Historisch Centrum Overijssel) om de geschiedenis van Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820) te bewaren en wat kun je er mee.

Het digitaliseren van foto’s en objecten van het Wijhes Museum heeft een enorme boost gekregen in de afgelopen twee jaar. Waar laat je al die data en hoe berg je dat veilig op? Hoe verhoudt het zich tot multimedia? In het jaar 2015 heeft het bestuur van de Historische Vereniging Wijhe besloten actief deel te nemen aan de website “Mijn Stad Mijn Dorp” en de database “Onderzoek Overijssel”. Deze programma’s zijn ontwikkeld en worden beheerd door het Historisch Centrum Overijssel in samenwerking met vele historische verenigingen uit de provincie Overijssel. Om een en ander te visualiseren zal een sprekend verweven onderwerp voor het voetlicht worden gebracht: “Frederik Gijsbert Baron van Dedem, Aristocraat, Ambassadeur, Wijhenaar”. The Wieje Connection ” is een feit.